Gadit Ghya Ho Mala Marathi Lyrics


Gadit Ghya Ho Mala

Marathi Bhimgit Lyrics

 

 

Song :- Gadit Ghya Ho Mala, Gadiwaan Dada
Singer :- Shankar Mahadevan
Lyrics :- wamandada kardak

 

 

Gadit Ghya Ho Mala

Marathi Bhimgit Lyrics

 

थांबा हो थांबा गाडीवान दादा
करतो विनंती भिवा माझे नाव
राहिले फार दूर माझे गाव
गाडीत घ्या हो मला  मला
गाडीत घ्या हो मला

गाडीवान बोले जात सांग बाला
दिसतो खरोखर तू लई भोला
भिवा बाळ बोले मी महार वेडा
गाडीवान बोले थांब बाल थोडा
बाटेल माझी गाडी आन मी
कसा घेऊ तुला मी तुला
गाडीत घ्या हो मला  मला
गाडीत घ्या हो मला

दिवसाचा घोडा अस्तमान झाला
काळोख वाढे क्षणा क्षणाला
करावे कसे हे सुचे ना आम्हाला
दुपट्टीने भाडे देतो तुम्हाला
येऊ द्या दया हो या पामरांची
बसवूनी घ्या मला घ्या मला
गाडीत घ्या हो मला  मला
गाडीत घ्या हो मला


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *